vzw ARTBIJ
Guido Gezellestraat 32
9090 Melle
www.artbij.be
tickets@artbij.be

 

1. Artbij vzw biedt tickets te koop aan van evenementen die ze zelf organiseert. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

 

2.De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier of de telefonische boeking. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.

 

3.In principe worden de tickets via e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het boekingsformulier, tenzij anders gevraagd door de klant. Indien de klant zijn tickets niet ontvangen heeft de vierde werkdag vóór die van het evenement, dient hij ons te contacteren. (tickets@artbij.be). Bij een bestelling minder dan 5 werkdagen vóór de dag van het evenement liggen de tickets klaar aan de kassa. Niet-opgehaalde tickets op de dag van het evenement worden als verkocht beschouwd en worden niet terugbetaald noch omgeruild. Eventuele vertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten.

 

4. De teksten, de databank met ter beschikking gestelde gegevens, de paginavormgeving en de foto's en illustraties maken het voorwerp uit van intellectuele eigendomsrechten in hoofde van Artbij vzw dan wel leveranciers of andere derden waarmee Artbij vzw de dienaangaande afspraken maakte. Elke verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van deze werken, ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, is strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Artbij vzw .
Het opslaan van informatie van de website van www.artbij.be of aanverwante diensten in een database is uitdrukkelijk verboden.

 

5. Artbij vzw wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Artbij vzw . Artbij vzw is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Artbij vzw dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

 

6. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Artbij vzw behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren.
Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door Artbij vzw voor marketingdoeleinden, maar deze gegevens zullen nooit aan derden overhandigd worden.
Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

 

7. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Artbij vzw en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door Artbij vzw kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Artbij.be heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van : www.artbij.be op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.
De verhoudingen tussen de klant en Artbij vzwe worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken.
Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.

 

8. Algemene voorwaarden betreffende het E-ticket:
Dit is een electronisch toegangsbewijs. Vanzodra het wordt afgedrukt op wit papier is het uw enig geldig toegangsticket voor het gespecifieerde evenement. Zorg ervoor dat de afdruk perfect is. Alle elementen moeten duidelijk leesbaar zijn. Ingeval van twijfel kan u de toegang worden geweigerd. Elke streepjescode is 1 ticket.
De afdruk zal door ons worden ingelezen aan de ingang van het evenement. Het ticket kan maar één keer worden ingelezen en dit op het ogenblik dat het geldig is. Indien een streepjescode meerdere malen voorkomt, dan zal het recht op toegang enkel bij de eerste inlezing kunnen worden geconstateerd. Alle misbruik, namaak of fraude kan gerechtelijk worden vervolgd. Indien de datum op uw ticket niet overeenkomt met de desbestreffende datum, dan wordt u de toegang geweigerd.
De echtheid van dit ticket kunnen we garanderen voor zover het werd bekomen via www.artbij.be. Accepteer in geen geval zogenaamde buitenkansen die u door derde partijen verkreeg.
Dit ticket kan niet terugbetaald, noch omgewisseld worden.